אי.בי.אי פילאר ניוברדנבורג, גרמניה | IBI בית השקעות, אי בי אי

קרן נדל"ן | ינואר 2023

רקע כללי: אי.בי.אי פילאר ניוברדנבורג הינה שותפות מוגבלת של חברת IBI Pillar בשיתוף פעולה עם ריאליטי גרמניה. IBI Pillar מבצעת שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים אשר מבצעים את ההשקעה בפועל, ניהול הנכס ומכירתו בסוף תקופת ההשקעה. המטרה של החברה היא לאפשר למשקיעים פרטיים ומוסדיים להצטרף להשקעות נדל"ן בסכומים קטנים לצד חברות נדל"ן גדולות ומובילות בתחומן תוך מתן מעטפת מלאה. העסקה המוצעת הינה רכישה של 3 מבני משרדים, סופרמרקט וחניה סמוכים הממוקמים במערב גרמניה.
אסטרטגיה: הקרן תרכוש את הנכסים שהם בתפוסה מלאה וניהול הנכסים ומכירתם יתבצע ע"י קבוצת "Reality Germany", המתמחה ברכישה וניהול של נכסי נדל"ן מניב בגרמניה. מטרת ההשקעה היא לבצע פרצלציה לנכס, כך שיהיה ניתן למכור את המבנים בנפרד ולבצע העלאה של שכ"ד בהתאם לממוצע שכ"ד בשוק והארכת חוזי השכירות. הקרן צופה שכתוצאה מכך הנכס יהיה במכפיל המשקף עסקאות דומות מבחינת אורך החוזים וזהות השוכרים והמשקיעים ייהנו מרווחי הון בנוסף לתשואה שוטפת שהנכס צפוי לייצר.

קראו עוד על קרנות אלטרנטיביות מבית ההשקעות IBI:
IBI Lion ,SBLקרן Comritהלוואה לקרן Comrit,
IBI Quality Credit FundPillar Single 2Pillar Gottingen
IBI Volcano Investments, איבו קרן מלונאות, Consumer Credit Fund ,DataCom

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
אי.בי.אי פילאר ניוברדנבורג, גרמניה | IBI בית השקעות, אי בי אי

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.