אודות אובייקטיב

המשימה שלנו – הכנת אנליזות איכותיות ומקיפות מצוות אנליסטים מקצועי ומנוסה

אז למה הקמנו את אובייקטיב?

ההשקעות האלטרנטיביות, להבדיל מהשקעות ציבוריות אשר המידע עליהן רב ונגיש, מתאפיינות דווקא במורכבות, בהעדר מידע ובמגוון גדול של אפיקי השקעה. השוני בין הקרנות האלטרנטיביות, גם בין אלו שמתעסקות באותו התחום, רחב מאוד, כך שקיימת חשיבות מאוד גדולה להכרות והבנה מלאה טרם ביצוע ההשקעה. למשקיעים רבים יש צורך בניתוח מקצועי ומעמיק כדי להגיע להחלטה מושכלת בנושא השקעה בקרן אלטרנטיבית.

להכנת ניתוח נדרשות תשומות כספיות רבות וכח אדם מיומן ומקצועי, אך לא לכל המשקיעים יש את המשאבים הללו מה שעלול למנוע מהם לבחון השקעות אלטרנטיביות והם בוחרים במקובל, קרי, השקעות ציבוריות. ללא דרך לבחון את הקרנות הרבות המגייסות, חלק מהמשקיעים אינם מתקדמים עם ביצוע ההשקעה, גם אם קיימת התאמה לפרופיל ההשקעות שלהם. באמצעות מיקור חוץ של שירותי הניתוח אל אובייקטיב, המשקיע מצמצם בהוצאות ומסוגל לבחון השקעות רבות יותר.

צוות אובייקטיב אנליזות בהובלת בועז ורשבסקי
אובייקטיב אנליזות - ניתוח קרנות השקעה אלטרנטיביות

באמצעות ניטראליות ואובייקטיביות, אובייקטיב מנתחת את ההשקעות ועוקבת אחר ההשקעה לאורך כל חיי הקרן. אנליזות מקיפות אלו מקצרות את תהליך בחינת ההשקעות ומאפשרות למשקיעים לבחון מספר השקעות במקביל כדי לבחור את הנכונה ביותר עבור הפורטפוליו שלהם.

האנליזה אותה מספקת אובייקטיב הינה ניתוח עומק של הקרן המנותחת כאשר התפוקה היא מידע איכותי למשקיע על פעילותה. האנליזה איננה המלצה אם להשקיע או לא. באמצעות האנליזה, המשקיעים מקבלים באופן מרוכז את כלל המידע לצורך קבלת החלטה וכל משקיע מחליט אם להשקיע, בין היתר, בהתאם למדיניות השקעות, אחזקות ושיקולים אחרים.

 

כיצד שומרת אובייקטיב על האובייקטיביות שלה?

במהלך השנים האחרונות אפיקי השקעה חדשים צומחים ומתווספים לשוק ההון המסורתי. לאור ריבוי אפשרויות ההשקעה, עלתה החשיבות למידע בקרב המשקיעים ועימה גם נושא האובייקטיביות בדיווח ובניתוח נתונים.

היות ומיקור חוץ ושימוש בגורמים חיצוניים הינו חלק מתהליך ההשקעה, עולה השאלה, כיצד גורמים אלו שומרים על אובייקטיביות? 

ישנה ביקורת בקרב המשקיעים על התנהלותם של גופים פיננסיים בכך שהם מקבלים תמורה מהגוף המבוקר ו/או הגוף המבוקר והגוף המבקר קשורים זה לזה בניגוד עניינים. 

 

אובייקטיב שמה לעצמה את ערך האובייקטיביות כערך עליון ומכוונת לשמירה עליו באמצעות מספר כללים ברורים:

 

1. האנליזה לא מהווה המלצה אם להשקיע או לא בקרן
האנליזה היא ניתוח על הקרן המנגישה למשקיע את כלל המידע על הקרן. 
המשקיע, בהתאם למדיניות ההשקעות שלו, ניהול הסיכונים, אחזקות וכו', מחליט אם לבצע השקעה בקרן.

2. רק המשקיע יכול להזמין אנליזה
הקרן המבוקרת אינה יכולה ליזום אנליזה או לשלוח אנליזה קיימת למשקיע, היות והאנליזה איננה מטעם הקרן.

כמו כן, רק המשקיע הפוטנציאלי יכול להזמין אנליזה קיימת ממאגר האנליזות. ההחלטה בעניין זהות מעביר התשלום (הקרן או המשקיע) בעבור שירותי האנליזה מתקבלת בין המשקיע לקרן.

3. עלות קבועה ללא תלות בזהות המשקיע 
אובייקטיב גובה תשלום קבוע פר משקיע ללא קשר לגודלו ולפוטנציאל הגיוס מהמשקיע.
4. תקבולי אובייקטיב אינם תלויים בהחלטת המשקיע 
האנליזה עוזרת למשקיעים לקבל את כל האינפורמציה טרום ההשקעה ובעזרתה מקבלים החלטה באם להשקיע או לא. אובייקטיב מקבלת תקבול קבוע ללא תלות בהחלטת המשקיע.
5. תקבולי אובייקטיב אינם תלויים בהיקף ההשקעה 
אובייקטיב אינה מקבלת אחוזים מהעסקה כמקובל בשוק ההון, עלות השירותים הינה עלות קבועה ולכן אין לאובייקטיב אינטרס כי מקבל האנליזה יגדיל את היקף השקעותיו, היות ואין תלות בין שווי ההשקעה לבין תקבולי אובייקטיב.
6. תהליך עבודה מובנה ואחיד 
אובייקטיב עובדת בצורה זהה בין המשקיעים לקרנות.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.