Brookfield Strategic Real Estate Partners V Leader Feeder | Brookfield Corporation

קרן נדל׳׳ן |
יוני 2024

רקע כללי:
Brookfield Strategic Real Estate Partners V היא שותפות מוגבלת אשר הוקמה בפברואר 2023 ורשומה בדלאוור, ארה"ב. הקרן נוסדה ע"י חברת Brookfield Corporation שהוקמה בשנת 1899 ומנהלת קרנות השקעה במגוון תחומים, לרבות נדל"ן. סך הנכסים המנוהלים תחת הקבוצה (AUM) עומדים על כ- 850 מיליארד דולר, מתוכם 272 מיליארד דולר בחטיבת הנדל"ן. מטרת הקרן היא ביצוע השקעות בחברות ונכסי נדל"ן הזדמנותיים ברחבי העולם והיא מגייסת כ- 15 מיליארד דולר. הקרן מיוצגת ע"י לידר הון פרטי בישראל אשר יאפשרו גישה עבור משקיעים ישראלים כשירים דרך פידר ייעודי.

 

אסטרטגיה:
הקרן תבצע רכישות הזדמנותיות בתחום הנדל"ן ברחבי העולם. עסקאות הרכש יהיו מגוונות הן מבחינת סוג הנכסים והן מבחינת היקף העסקאות. כלל הרכישות יתמקדו בנכסי נדל"ן הזדמנותי, מעסקאות של נכסים בודדים וכלה בפורטפוליו של נכסים או ברכישת בעלות על חברות נדל"ן. צוות הקרן תר אחר נכסים איכותיים המתומחרים במחיר נמוך משווים הפוטנציאלי. לאחר הרכישה,הקרן תוציא לפועל את תוכנית השבחת הנכס ותיעזר בחברות תפעול אשר ינהלו ויתפעלו את הנכסים, לרבות בנייה ושיפוצים, ניסוח והוצאה לפועל של חוזי שכירות ועוד.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Brookfield Strategic Real Estate Partners V Leader Feeder | Brookfield Corporation

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.