IBI בית השקעות

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

IBI CLO Strategies Fund
IBI בית השקעות
קרן אשראי |
יוני 2024

הקרן מתמחה בהשקעה ב- CLO's מוצרי אשראי מובנים המגובים בחוב תאגידי. הקרן משקיעה ב- CLO's בארה"ב בלבד הן בשכבות החוב השונות וגם בשכבת ההון. הקרן סוחרת ב- CLO's בשוק (Secondary) ומשקיעה גם בשוק הראשוני (Primary). כמו כן, הקרן משקיעה גם ב- Warehouse (תקופת בניית/הקמת ה- CLO).

מגייסת
IBI New Consumer Credit Fund 2024 (New CCF)
IBI בית השקעות
קרן אשראי |
ינואר 2024

הקרן עוסקת במתן אשראי צרכני בארה"ב באמצעות חברות Marketplace (פלטפורמות) בארה"ב. הקרן תפעל לפי ״מודל הסדרות״, כלומר הקרן תבצע השקעות במשך תקופה מסוימת המוגדרת מראש, ובסיומה היא תחלק את התזרים.

מגייסת
DataCom
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן |
אפריל 2023

הקרן מבצעת השקעות בנדל"ן מסוג תשתיות דיגיטליות בארה"ב. באמצעות שותפים מקומיים, הקרן תשדרג את אותם נכסים ותמקסם את הכנסותיהם במטרה לבנות פרוטפוליו אטרקטיבי לרכישה.

מגייסת
IBI Pillar ניוברדנבורג, גרמניה
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן | ינואר 2023

IBI Pillar בשיתוף ריאליטי גרמניה מאפשרת רכישת נכס נדל"ן במערב גרמניה. הקרן תתמקד ביצירת תשואה שוטפת ועליית שווי הנכס

סיימה לגייס
IBI Volcano Investments
IBI בית השקעות
קרן אשראי |
אפריל 2022

מתן הלוואות גישור לטווח קצר של 3 עד 9 חודשים, לחברות נדל"ן לטובת רכישת נכסי נדל"ן מניב בלבד בארה"ב.

מגייסת
איבו קרן מלונאות
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן |
ינואר 2022

הקרן מבצעת ייזום, רכישה ותפעול מלונות בישראל וביצוע השבחה וטיוב של המלונות.

מגייסת
IBI Pillar גטינגן 1
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן | אוגוסט 2021

הקרן הינה שותפות מוגבלת של חברת IBI Pillar בשיתוף פעולה עם ריאליטי גרמניה. העסקה המוצעת הינה רכישה של 4 מבני משרדים בשם "Gothaer Office Park" בעיר גטינגן.

סיימה לגייס
IBI Lion
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן |
יוני 2021

הקרן תתמקד ברכישת נכסים מניבים לטווח ארוך בערים מרכזיות בספרד, לצורך יצירת תשואה שוטפת.

מגייסת
IBI Pillar Single 2
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן | יוני 2021

הקרן הינה שותפות מוגבלת של חברת IBI Pillar, בשיתוף פעולה עם חברת אלקטרה נדל"ן. העסקה המוצעת הינה רכישה של בתים מסוג "Single Family" הממוקמים במדינות שונות בדרום מזרח ארה"ב.

סיימה לגייס
הלוואה לקרן comRit
IBI בית השקעות
הלוואה לקרן |
פברואר 2021

הקרן משקיעה במקבצי נדל"ן מניב בארה"ב, המאוגדים במבנה מיסוי של "ריט" ציבורי לא סחיר. הקרן מבקשת הלוואה לתקופה של 36 חודשים, בריבית שנתית קבועה.

סיימה לגייס
IBI Secured Bridge Loans Fund (SBL)
IBI בית השקעות
קרן אשראי | אוקטובר 2020

השקעה בהלוואות גישור במח"מ קצר (ממוצע של 10 חודשים) ליזמי נדל"ן בארה"ב למגורים ומסחר, כנגד שיעבוד מדרגה ראשונה של הנכס וזאת באמצעות רכישת ההלוואות מפלטפורמות מקוונות ייעודיות בארה"ב.

מגייסת
comRit Investments
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן |
אוקטובר 2020

הקרן משקיעה בנכסי נדל"ן מניב בארה"ב, באמצעות השקעה במקבצי נדל"ן מניב המאוגדים במבנה מיסוי של "ריט" ציבורי לא סחיר.

מגייסת
IBI Consumer Credit Fund (CCF)
IBI בית השקעות
קרן אשראי | אוגוסט 2020

הקרן עוסקת במתן אשראי צרכני בארה"ב באמצעות חברות Marketplace (פלטפורמות) בארה"ב.

סיימה לגייס
IBI Quality Credit Fund
IBI בית השקעות
קרן אשראי |
מאי 2020

הקרן משקיעה במתן הלוואות לכל מטרה, לפרטיים וחברות בישראל ומגובות בבטוחות נדל"ן. הקרן מתמחה בפתרונות אשראי מסוג TAILOR MADE.

מגייסת

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.