IBI New Consumer Credit Fund 2024
(New CCF)
איביאי בית השקעות

קרן אשראי |
ינואר 2024

רקע כללי:
IBI New Consumer Credit Fund 2024 הוקמה בדצמבר 2023 ע"י בית השקעות IBI והינה שותפות מוגבלת הרשומה באיי קיימן. הקרן משקיעה באשראי צרכני באמצעות פלטפורמות MPL בארה"ב והיא מנוהלת ע"י אמיר גולן וצוותו הפועלים בתחום משנת 2014. איביאי החליטה להקים את הקרן החדשה בעקבות ההבנה כי ניהול השקעות באמצעות קרן סגורה מחלקת הוא אפקטיבי יותר. לכן התקבלה ההחלטה לאפשר למשקיעים שמעוניינים להמשיך את ההשקעה בקרן הקיימת, להעביר את כספם מהקרן הקודמת לקרן הנוכחית בהתאם לפדיון ההלוואות בקרן הקודמת. הקרן פועלת לפי ״מודל הסדרות״, כלומר הקרן תבצע השקעות במשך תקופה המוגדרת מראש ובסיומה היא תחלק את התזרים (כולל הרווחים) למשקיעיה. התזרים ייקבע בהתאם לפירעון ההלוואות שיהיו בתיק הקרן במועד סיום התקופה.

אסטרטגיה:
הקרן עוסקת במתן אשראי צרכני בארה"ב באמצעות חברות Marketplace (פלטפורמות) בארה"ב. מדיניות ההשקעות היא להשקיע את כל כספי הקרן ולהנות מהריבית השוטפת המתקבלת מההלוואות ולהחזיק בהלוואות עד למועד פירעונן ו/או מכירתן והשקעה מחדש של התמורות עד לסיום תקופת ההשקעה.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית IBI בית השקעות

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
IBI New Consumer Credit Fund 2024
(New CCF)
איביאי בית השקעות

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.