Finova Capital LP | קרן פינובה בית השקעות אלטשולר שחם, השקעות אלטרנטיביות

קרן גידור | מרץ 2021

רקע כללי: Finova Capital הינה קרן גידור בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, הקרן נוסדה בינואר 2019 כשותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן, והחלה את פעילות ההשקעות ביוני 2019. הקרן הינה בבעלות חברת אלטשולר שחם הורייזון וחברת אייבי פיננסים בע"מ – חברה פרטית בבעלות השותפים המנהלים: יונתן אופיר, איתי אופיר ויואב מור. אלטשולר שחם הורייזון משמשת גם כן כ"פריים ברוקר" של הקרן.
אסטרטגיה: השקעה בנכסים דיגיטליים נסחרים, מניות נסחרות (או שעתידות להיסחר) של חברות בתחום הנכסים הדיגיטליים והבלוקצ'יין ומכשירים אחרים (ETFs), חוזים עתידיים וכדומה. הקרן הקימה מערך תשתית תפעולית המתואמת למשקיע הישראלי ולמזעור הסיכונים התפעוליים שיש בתחום, כגון: בנקים שניתן לבצע דרכם סליקה ואחסון של מטבעות מבוזרים בארנקים קרים אצל קסטודיאנים בעלי רישיון, לשמירה על נכסים דיגיטליים מהרגולטור בארה"ב וביטוח על הארנקים.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית אלטשולר שחם בית השקעות:
קרן ORCA Long, אלטשולר שחם ינשוף מסטר

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Finova Capital LP | קרן פינובה בית השקעות אלטשולר שחם, השקעות אלטרנטיביות

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.