הלוואה לקרן Comrit – קומריט | בית השקעות IBI איי.בי.איי\איביאי

הלוואה לקרן |
פברואר 2021

רקע כללי: Comrit הינה שותפות מוגבלת שהוקמה באיי קיימן ע"י זיו ספיר ובית ההשקעות איביאי והחלה לפעול ביולי 2015. הקרן משקיעה במקבצי נדל"ן מניב בארה"ב, המאוגדים במבנה מיסוי של "ריט" ציבורי לא סחיר. הקרן מבקשת הלוואה לתקופה של 36 חודשים, בריבית שנתית קבועה.

אסטרטגיה: הקרן משקיעה בעיקר בקרנות ריט בוגרות, בנות כ- 3 שנים, הנמצאות לאחר שלב רכישת הנכסים, כך שלקרן נתונים על התנהלות ה"ריט" ונכסיה. הקרן משמשת במידה רבה כקרן Secondary עבור משקיעי קרנות היעד, מכיוון שהקרן בד"כ מבצעת את הצעת הרכש במחיר הנמוך ממחיר ה -NAV של ה"ריט", תוך ניצול הצורך של המשקיעים להנזיל את השקעתם. עפ"י הקרן, בעקבות משבר הקורונה, נוצרו בשוק הפעילות הזדמנויות השקעה ועל מנת לנצלם, הקרן נזקקת לגיוס חוב בטווח קצר יחסי.

מידע נוסף על קרן Comrit

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית IBI בית השקעות:
אי.בי.אי פילאר ניוברדנבורגאיבו קרן מלונאותIBI LionIBI PillarIBI Pillar Single 2,
Secured Bridge Loans FundcomRit InvestmentsConsumer Credit Fund,
Quality Credit Fund, DataCom, IBI Volcano Investments
IBI New Consumer Credit Fund 2024 (New CCF)

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית IBI בית השקעות

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
הלוואה לקרן Comrit – קומריט | בית השקעות IBI איי.בי.איי\איביאי

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.