IBI CLO Strategies Fund
איביאי בית השקעות

קרן אשראי |
יוני 2024

רקע כללי:
קרן IBI CLO Strategies Fund הינה שותפות הרשומה באיי קיימן, אשר החלה את פעילותה במאי 2020 ומנוהלת על ידי איביאי בית השקעות. הקרן מסווגת כקרן אשראי אלטרנטיבית, המתמחה בהשקעה ב- CLO’s בארה"ב (Collateralized Loan Obligations)  – מוצרי אשראי מובנים (מכשירי השקעה סחירים בשוק ה- OTC), המגובים בחוב תאגידי בכיר בארה״ב. הקרן מבצעת את השקעותיה באמצעות צד שלישי – CIFC Asset Management, חברה לניהול השקעות, המתמחה בהשקעות CLO ובאפשרותה לעבוד מול גופים נוספים בעתיד.
 
אסטרטגיה:
הקרן משקיעה ב CLO's בארה"ב בלבד הן בשכבות חוב שונות וגם בשכבת ההון. הקרן סוחרת ב- CLO's בשוק (Secondary) ומשקיעה גם בשוק הראשוני (Primary) כמו כן, הקרן משקיע גם ב- Warehouse (תקופת בניית/הקמת ה- CLO). איביאי מנהל את אסטרטגיית הקרן, הטקטיקה והחלטות קנייה ומכירה מנוהלת ע"י CIFC (בחירת המנהלים, כל תהליכי הבדיקות וכו').
 
לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית ההשקעות IBI:
DataComאי.בי.אי פילאר ניוברדנבורג, IBI Volcano Investmentsאיבו קרן מלונאות,
אי.בי.אי פילאר גטינגן 1Quality Credit Fund ,IBI LionIBI Pillar Single 2,
comRit InvestmentsSecured Bridge Loans FundConsumer Credit Fund,
הלוואה לקרן Comrit

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
IBI CLO Strategies Fund
איביאי בית השקעות

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.