Veritas Capital Fund IX
Veritas Capital

קרן Private Equity | אפריל 2024

רקע כללי:
Veritas Capital Fund IX הוקמה על ידי Veritas Capital והינה שותפות מוגבלת הרשומה בדלאוור, ארה"ב. קבוצת Veritas הוקמה בשנת 1998 ועוסקת בהשקעות Private Equity וחוב. הקבוצה מתמחה בהשקעה במגזרים הנמצאים בצומת של ממשל וטכנולוגיה: סקטורים הפועלים עבור הממשלה או גוף ממשלתי כלשהו וסקטורים הנתמכים על ידי מימון ממשלתי, מפוקחים על ידי המדינה ו/או מושפעים מחקיקה ומדיניות ממשלתית. יעד הגיוס של הקרן הינו 13 מיליארד דולר וסך הנכסים המנוהלים תחת הקבוצה (AUM) עומד על כ- 42 מיליארד דולר.
 
אסטרטגיה:
הקרן מבצעת רכישת שליטה (Buyout) בחברות בסדר גודל בינוני ומשביחה חברות אמריקאיות המספקות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות ללקוחות ממשלתיים ומסחריים, בעיקר ארה"ב. סקטורים אלו מאופיינים בביקוש קשיח, חסמי הכניסה, ידע ייחודי והבנה מעמיקה וחוזים ארוכי טווח, ולכן מאופיינים בעמידות כנגד שינויים במחזורים כלכליים. הקרן מחפשת אחר חברות בשלות, מבוססות, בעלות מוצר או שירות קיים, אשר חוות סטגנציה בפעילות העסקית ואינן מצליחות להגדיל את מחזור הרווחיות שלהן. לאחר רכישת החברה, צוותים של הקרן פועלים עם החברות במטרה ליישם את תוכנית השאת הערך של החברות.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.