FHL SCA SICAV-RAIF – קרן נדל"ן מחברת FHL Management Sàrl

קרן נדל"ן | נובמבר 2022

רקע כללי: FHL SCA SICAV-RAIF (משווקת בארץ בשם "כל העונות") התאגדה ב- 2019 בלוקסמבורג, ע"י FHL Management Sàrl. הקרן עוסקת ברכישת נכסי נדל"ן למגורים ברחבי בריטניה והשכרתם לספקי דיור מוגן לאוכלוסיות נזקקות ו/או למדינה. הצורך בדיור מוגן ברחבי בריטניה מונע על ידי הרצון של הסקטור הציבורי לשכן אוכלוסיות רגישות בדיור מוגן בקהילה Specialised Supported Housing (SSH), במקום במוסדות סגורים. ספקי השירות, להם משכירים את הנכסים, מקבלים תקציב ממשלתי מלא למימון השכירות. הקרן נעזרת בשירותי הייעוץ של FHL Property Limited, בעלת ידע וניסיון בתחום הפעילות ובאזורי הפעילות של הקרן.
אסטרטגיה: הקרן פועלת לאתר ולרכוש נכסי נדל"ן למגורים ברחבי בריטניה, במטרה להשכיר אותם לטווח ארוך לספקי דיור מוגן לאוכלוסיות נזקקות. מטרת הקרן היא לייצר תשואה שוטפת מהשכרת הנכסים ולמכור את הנכסים לאחר מספר שנים של אחזקה ועלייה בערכם. יועץ ההשקעות אחראי על כלל תהליך ההשקעות, משלב איתור העסקאות, בדיקות נאותות, מעקב אחר הנכסים ואסטרטגיית היציאה ביחד עם AIFM שאחרי על הנושאים הרגולטוריים.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.