Electra America Multifamily Fund IV‎‎ | אלקטרה נדל"ן

קרן נדל"ן | יולי 2022

רקע כללי:
הקרן הוקמה על ידי אלקטרה נדל״ן במאי 2022 ומאוגדת כשותפות מוגבלת בדלאוור, ארה״ב.  אלקטרה נדל"ן הוקמה בשנת 1972 ומשמשת כזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת Elco. החברה פועלת בתחום הדיור להשכרה Multifamily באזור דרום מזרח ארה"ב, החל משנת 2008. משנת 2017 פועלת בתחום באמצעות קרנות הון פרטיות אותן היא מקימה ומנהלת. בנוסף, לאלקטרה נדל״ן קרנות חוב בתחומי ה- Multifamily, פעילויות השקעה שונות בתחום ה- Singlefamily והמלונאות – בארה״ב וכן בתחום השכרת המשרדים באנגליה.

אסטרטגיה:
הקרן משקיעה ברכישה של נכסי Multifamily, בעיקר בדרום מזרח ארה״ב, פועלת להשבחתם, הפעלתם ולבסוף מכירתם. הקרן תשקיע בנכסים בעלי פוטנציאל השבחה מהותי שאינם מאפשרים גביית שכ"ד מהדיירים בהתאם לשווי הנכס בשוק, הן בעקבות מצבם הפיזי של הנכסים ו/או ניהול לא יעיל.
 
לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית אלקטרה נדל"ן:
IBI Pillar Single 2, Electra America Hospitality REIT, Electra Capital PM Debt Fund

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.