Clayton, Dubilier & Rice Fund XII (CD&R) by Clayton, Dubilier & Rice

קרן Private Equity | ספטמבר 2022

רקע כללי:
Clayton, Dubilier & Rice Fund XII הוקמה בשנת 2022 באיי קיימן, ע"י פירמת הפרייבט אקוויוטי – CD&R. הפירמה פועלת מזה 44 שנים (החל משנת 1978) ומנהלת כל פעם קרן אחת בלבד כאשר משאביה מופנים לניהול קרן זו. הקבוצה מעסיקה כ-250 עובדים וצוות השקעות רחב בעלי מומחיות פיננסית וניסיון עשיר בניהול חברות, העובדים יחד שנים רבות. CD&R Fund XII הינה קרן מס 12 של הפירמה ותפעל באסטרטגיה בדומה לקרנות הקודמות. יעד הגיוס של קרן 12 הינו 20 מיליארד דולר.

אסטרטגיה:
הקרן הינה קרן Buyout, המבצעת השקעות באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקרן משקיעה לרוב בחברות בינוניות-גדולות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. הקרן שואפת לייצר ערך בחברות המטרה על ידי שילוב אסטרטגי של מיומנות פיננסית עם מומחיות מהתעשייה. בנוסף, מטרתה להשיא תשואות באמצעות צמיחה אורגנית המונעת משיפור תפעולי והתייעלות וצמיחה אנ-אורגנית המונעת על ידי מיזוגים ורכישות.
 
לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Clayton, Dubilier & Rice:
Clayton, Dubilier & Rice XI

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.