לוין לייכטמן קפיטל פרטנרס – Levine Leichtman Capital Partners VII

קרן Private Equity | פברואר 2023

רקע כללי: הקרן הינה שותפות מוגבלת הרשומה בדלאוור אשר הוקמה באוקטובר 2022 על ידי Levine Leichtman Capital Partners. החברה פועלת משנת 1984 בהקמה וניהול של קרנות PE, המבצעות עסקאות Buyout בארה"ב ובאירופה. במהלך 39 שנות פעילותה, הקבוצה השקיעה כ- 13.2 מיליארד דולר, מנהלת נכסים בהיקף של כ-8.6 מיליארד דולר והקימה 15 קרנות השקעה. הקבוצה מתמחה בפלח השוק של ה- Mid Market בתחומים בעלי מתאם נמוך לתמ"ג האמריקאי, המקטינים את התלות בתנודות השווקים והכלכלה.
אסטרטגיה: הקרן מבצעת השקעות Buyout באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקבוצה משקיעה בחברות בשוק ה- Mid Market בארה"ב ומתמקדת בחברות תזרימיות בסקטורים שלא חשופים לעונתיות, בעלי מתאם נמוך יחסית עם הכלכלה. הקבוצה נוהגת לבצע את השקעותיה, יחד עם ההנהלות הפעילות, באמצעות השקעה משולבת של רכישת מניות והלוואת בעלים אשר מהווה לרוב בין 20%-40% מהעסקה. מבנה זה מאפשר לקרן לבצע חלוקות תזרים שוטפות החל ממועד הרכישה. הקרן פעילה באופן אקטיבי בניהול החברות ומסייעת לחברות הנרכשות בתהליכי השאת הערך בארגון.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית לוין לייכטמן:
LLCP Lower Middle Market Fund III

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.