הראל פיננסים וביטוח

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

הראל פיננסים אלטרנטיב המגן ישראל
הראל פיננסים וביטוח
קרן אשראי |
מאי 2024

הקרן מעניקה הלוואות ליזמי נדל"ן לצורך מימון פרויקטי נדל"ן מסוג middle-market בישראל. ההשקעות תבוצענה בשותפות של הראל אלטרנטיב והראל ביטוח.

מגייסת
הראל אלטרנטיב קו -אינווסט Private Equity
הראל ביטוח ופיננסיים
קרן Private Equity | מרץ 2022

הקרן תבצע השקעות co-invest חדשות בתחום ה- Private Equity בהן הראל ביטוח משקיעה ותנוהל על ידי הראל אלטרנטיב המנהלת 6 קרנות השקעה אלטרנטיביות (כולל הקרן החדשה). ההשקעות יתמקדו בתחומי ה- Fintech, Med Tech, Telecom & Media Software and data centers.

מגייסת
הראל אלטרנטיב קו -אינווסט נדל"ן
הראל ביטוח ופיננסיים
קרן נדל"ן | פברואר 2022

הראל ביטוח בשיתוף הראל פיננסים אלטרנטיב, במתווה של קו-אינווסט תשקיע בנדל"ן של הראל ביטוח.

מגייסת
הראל אלטרנטיב קו-אינווסט אשראי
הראל ביטוח ופיננסים
קרן אשראי | פברואר 2022

הראל ביטוח בשיתוף הראל פיננסים אלטרנטיב, במתווה של קו-אינווסט תשקיע בהלוואת חדשות של הראל ביטוח.

מגייסת
הראל פיננסים אלטרנטיב המגן אירופה
הראל ביטוח ופיננסים
קרן אשראי | מאי 2021

הקרן מתמקדת במתן הלוואות מגובות נדל״ן ליזמי נדל״ן במערב אירופה, באזורים אשר מוגדרים על ידה כאזורים דפנסיביים.

מגייסת
הראל פיננסים אלטרנטיב המגן ארה"ב
הראל ביטוח ופיננסים
קרן אשראי | נובמבר 2019

הקרן מעניקה הלוואות מסחריות לנדל״ן מניב בארה״ב, בעיקר בערים מרכזיות, עם שעבוד הנכסים מדרגה ראשונה (בחוב בכיר) או מדרגה שניה (חוב משני ומזנין), וכנגד ערבות אישית של יזם הנדל״ן.

מגייסת

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.