| Valartis German Residential Health Care קבוצת Valartis

קרן נדל"ן |
נובמבר 2023

רקע כללי:
Valartis German Residential Health Care SICAV FIS הינה קרן המאוגדת כחברה ורשומה בלוקסמבורג כ- Alternative Investment Fund (AIF). הקרן משקיעה בנכסי נדל״ן המיועדים לדיור מוגן ומתקני מגורים לגיל השלישי בגרמניה המושכרים לחברות תפעול לטווח ארוך. הקרן מנוהלת על ידי חברת הייעוץ Valartis Advisory Services SA, חברה בת של חברת ההשקעות הנסחרת SIX Valartis Group AG, הרשומות בשוויץ. צוות ההשקעות של יועץ הקרן מבצע את כל מהלך ההשקעות: אחראי על ניהול ותחזוקת הקשרים עם הרשויות המקומיות, הדיירים והמפעילים, ייזום עסקאות, איתור נדל"ן, מיפוי והערכה של האפשרויות השונות, ביצוע בדיקות נאותות וסגירת עסקאות הרכישה.

אסטרטגיה:
הקרן משקיעה ברכישת נכסי דיור לגיל השלישי בגרמניה. הקרן מתמקדת באיתור מיקומים עם ביקוש ארוך טווח לבתי אבות ורכישת נכסים קיימים, במטרה להשכירם לטווח ארוך לחברות תפעול חיצוניות, המתמחות בבתי אבות ומספקות את התפעול והטיפול השוטף בדיירים. הקרן מתנהלת כחברת נדל״ן מניב, המקבלת תזרים שוטף מהשכרת הנכסים, במטרה למכור אותם לאחר מספר שנים וליהנות מעליית ערכם.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
| Valartis German Residential Health Care קבוצת Valartis

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.