TJC – The Resulote Fund VI | The Jordan Company

קרן Private Equity | ספטמבר 2023

רקע כללי:
-The Resolute Fund VITJC הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה על ידי קבוצתThe   Jordan Company ורשומה בדלאוור. הקבוצה נוסדה בשנת 1982 ומשנת 2002 עוסקת בהקמה וניהול של קרנות PE המבצעות עסקאות Buyout  Mid-Marketבאמצעות רכישה של חברות בגודל בינוני בארה״ב. הקרן הנדונה הינה הקרן השישית, הממשיכה באותה אסטרטגיית השקעות שבה השקיעו הקרנות הקודמות. מאז שנת 2002, TJC ביצעה יותר מ- 79 השקעות ומנהלת נכסים בהיקף של כ- 23 מיליארד דולר.

אסטרטגיה:
הקרן מבצעת השקעותBuyout  Mid-Market באמצעות רכישת שליטה בחברות המטרה. הקרן משקיעה בעיקר בארה״ב, בחברות בסדר גודל בינוני (EV של 100 מיליון דולר עד 2 מיליארד דולר) ב-4 סקטורים מרכזיים: תעשיות מבוזרות (Diversified Industrials), לוגיסטיקה (Logistics and Supply Chain), צריכה ובריאות (Consumer and Healthcare) וטכנולוגיה, תקשורת וכוח (Tech, Telecom and Power). תהליך ההשקעה מתמקד בבחירת חברות שניתן לייצר בהן תהליך ייעול על ידי יישום אסטרטגיה תפעולית (תהליך אשר מובל על ידי הצוות התפעולי של הקבוצה) ובצד האסטרטגי בעיקר על ידי הגדלת נתח השוק וטווח המוצרים של חברות המטרה, באמצעות ביצוע רכישות ומיזוגים.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.