Stepstone VC Secondaries Fund VI | StepStone Group

קרן Secondary | אוגוסט 2023

רקע כללי:
Stepstone VC Secondaries Fund VI הינה שותפות מוגבלת הרשומה במדינת דלאוור-ארה"ב, הצפויה להתחיל לפעול במהלך שנת 2024 והוקמה ע"י StepStone Group Inc. קבוצת StepStone Group נוסדה ב- 2003 והיא מנהלת כ- 111 מיליארד דולר ומונה מעל 900 עובדים ברחבי העולם. הקבוצה עוסקת באפיקים שונים של השקעות בשווקים פרטיים (הון פרטי, חוב פרטי, נדל"ן ותשתיות ונכסים ריאליים). בשנת 2021 השלימה StepStone Group את רכישת Greenspring Associates ויצרה את פלטפורמת ה- VC בשם StepStone VC המנהלת 28 מיליארד דולר, מונה 150 אנשי צוות (מתוכם 70 מנהלי השקעות) וביצעה מעל 1,300 עסקאות VC Secondaries בקרנות ובעסקאות ישירות. יעד הגיוס של הקרן הנוכחית עומד על 2.75 מיליארד דולר עם Hard Cap של 3.4 מיליארד דולר.

אסטרטגיה:
הקרן תשקיע בזכויות של קרנות VC ברחבי העולם באמצעות רכישות בשוק ה- Secondary בין אם ביוזמת מנהל הקרן (GP-Led Transactions), ביוזמת משקיע (LP-Led Transactions) או בעסקאות Direct Secondary. הקרן פועלת כחלק מקבוצת StepStone וממנפת את משאבי הקבוצה ויתרונותיה לאיתור, ייזום, ביצוע ומעקב אחר השקעות.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית StepStone Group

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Stepstone VC Secondaries Fund VI | StepStone Group

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.