Seven Stars Legal Funding Bond | Seven Stars Legal Funding

קרן אשראי | אוקטובר 2023

רקע כללי:
Seven Stars Legal Funding Ltd היא חברה פרטית אשר רשומה ופועלת באנגליה והחלה את פעילותה ביולי 2022. החברה מציעה למשקיעים 3 איגרות חוב לא סחירות שונות: Series 1 Bond 2024 , Series 1 Bond 2025 ו- ILS Series 1 2025, לתקופות של 18 או 36 חודשים עם ריבית קבועה הנקובה בליש"ט או בשקל. החברה הוקמה על ידי מספר מנהלים בעלי נסיון קודם בהשקעות וניהול הון פרטי וכן במימון הליכים משפטיים. לאחר שזיהו את התחום של מימון הליכים משפטיים כתחום השקעה, החליטו לאחד את ניסיונם המצטבר ולהקים חברה אשר תעניק מימון לתביעות קטנות כנגד ארגונים מסחריים.

אסטרטגיה:
ההשקעה באג"ח משמעותה מתן הלוואה לחברה, באמצעותה מעניקה החברה הלוואות למשרדי עורכי דין באנגליה, אשר נזקקים למימון הליכים משפטיים שונים. תשלום ריביות ופירעונן של ההלוואות מצד הלווים, משרדי עורכי דין, משרתים את חוב החברה לבעלי האג"ח. החברה מתמקדת במתן מימון לסוגים מסוימים של תביעות, העונות על מגוון קריטריונים, אותם הגדירו מנהלי החברה. קריטריונים אלו כוללים, בין השאר: תביעה קטנה או מספר תביעות קטנות בעלות אופי דומה אשר מאוגדות לתביעה אחת ומיוצגות על ידי אותו משרד עורכי דין, תביעה בעלת תקדים בפסיקה ו/או שקיימות חוות דעת משפטיות שהתביעה תסתיים בזכייה/הסדר פשרה ועוד.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.