Psagot KiWi Business Credit Fund |
פסגות אלטרנטיב

קרן אשראי | יולי 2023

רקע כללי:
Psagot KiWi Business Credit Fund ("קרן פסגות") הינה שותפות מוגבלת אשר הוקמה ביוני 2023 ורשומה באיי קיימן. קרן פסגות משמשת כפידר להשקעה בקרן KiWi Alternative Income Master Fund אשר הוקמה על ידי קבוצת Kilgour Williams Capital Inc. הקבוצה הוקמה בשנת 2007 והיא מנוהלת ע"י קולין קילגור ודניאל וויליאמס, המנהלים מספר קרנות המשקיעות בתחום האשראי לעסקים, לנדל"ן ולצרכני בארה"ב. פסגות אלטרנטיב אשר הקימה את הקרן, מנהלת את קשרי המשקיעים בישראל ואחראית לספק למשקיעים דיווחים חודשיים ומידע שוטף אודות פעילות קרן וביצועיה.

אסטרטגיה:
הקרן משקיעה באשראי לעסקים קטנים בארה״ב באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ובעיקר פלטפורמת Biz2Credit. הפלטפורמה מבצעת את האיתור של העסקאות, חיתום ראשוני, וטיפול שוטף הכולל גבייה ומעקב. מטרת הקרן לבחור את ההלוואות אשר להן התשואה האטרקטיבית ביותר בהינתן רמת הסיכון של הלווה, להחזיק בהלוואות עד למועד פירעונן ולהשקיע מחדש את התמורות שיתקבלו מהחזר ההלוואות.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית פסגות:

Psagot Value Italy Properties Investments

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.