Pollen Credit III – Phoenix Credit Strategies Fund | הפניקס חברה לביטוח

קרן אשראי | נובמבר 2021

רקע כללי:
קבוצת הפניקס הקימה בשנת 2021 שותפות מוגבלת בשם "Phoenix Credit Strategies L.P", שהינה פידר שמשקיע בקרן הבריטית "Pollen Street Capital Credit III". קבוצת Pollen Street Capital Group פועלת משנת 2013 ועוסקת בניהול קרנות Private Equity ומעניקה קווי אשראי לגופים פיננסיים, העוסקים במתן אשראי חוץ בנקאי בבריטניה באירופה באמצעות תיקים מנוהלים וקרנות.

אסטרטגיה:
הענקת קווי אשראי מגובים בבטוחות, לגופים פיננסיים המספקים אשראי חוץ בנקאי בבריטניה ובאירופה. מטרת קווי האשראי היא לספק הון לגופי האשראי החוץ בנקאי על מנת שיוכלו להרחיב את פעילותם. הביטחונות העיקריים הינם שעבוד של תיק נכסים הכולל מאות הלוואות חוץ בנקאיות שהוקמו ע"י הלווה (חברת אשראי מקומית). בנוסף, כרית בטחון הבנויה מההון העצמי של חברת האשראי המקומית, להפסדים גדולים מהצפוי בנכס הבסיס הסופגת את כשלי האשראי הראשונים.
 
לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית הפניקס חברה לביטוח:
הפניקס עוגן מבית הפניקס חברה לביטוח, הפניקס חוב נדל"ן
פידר של הפניקס חברה לביטוח + (Coller International Partners VIII (CIP

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.