MPD Legal Administration Services Limited

אג"ח אשראי |
יוני 2024

סקירת אג"ח:
חברת MPD Legal Administration Services Limited היא חברה פרטית שהוקמה במאי 2022, רשומה ופועלת באנגליה. החברה מציעה למשקיעים שני אג"חים שונים לתקופה של 24 חודשים עם קופונים שונים, בהתאם למבנה התשלום. מטרת האג"חים היא לספק מימון ל- Chase Monro Claims בלבד, שהוקמה ב-2012 ומגישה תביעות בשם אנשים בבריטניה נגד קונגלומרטים גלובליים.
 
אסטרטגיה:
ההון מהאג"ח ישמש להענקת הלוואות לחברת Chase Monro Claims העוסקת בעיקר בתביעות CFC (תביעות מימון רכב). תביעות אלו מוגשות על ידי אזרחים שרכשו רכב בעבר וקיבלו הצעה לרכישת מימון דרך המוכר. Chase עוקבת אחר שני סוגים של תביעות: הראשון, מקרים בהם ספק מימון הרכב שילם למוכר הרכב כדי להגדיל את שיעור הריבית שהלווה ישלם. השני, מצבים בהם ניתנה הלוואה בלתי אחראית ומלווים שלא ביצעו בדיקות נאותות נכונות כנגד הלווה. Chase פועלת תחת מודל “לא ניצחת-לא שילמת”, שמבטיח דמי הצלחה במקרה של ניצחון בתביעה. עבור כל תביעה שתסיים בניצחון, Chase תשלם ל-MPD את ההלוואה ודמי ההצלחה מרווחי התביעה.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
MPD Legal Administration Services Limited

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.