LCN North American Fund IV | LCN Capital Partners

קרן נדל"ן | מרץ 2023

רקע כללי: הקרן הינה שותפות מוגבלת שהוקמה על ידי LCN Capital Partners ורשומה בדלאוור. LCN Capital Partners הוקמה בשנת 2011 ע"י אדוארד (אד) לה-פומה ובריאן קולוול (השותפים המייסדים) המבצעים השקעות נדל"ן מסוג Sale-Leaseback ו-Build to Suit. הקבוצה הקימה מספר קרנות בצפון אמריקה ואירופה, ועד כה ביצעה יותר מ- 100 עסקאות בהן השקיעה הון עצמי של כ- 3.3 מיליארד דולר, ובשווי עסקאות כולל של כ-6.5 מיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן מבצעת השקעות נדל"ן במגוון נכסים בצפון אמריקה – מרכזים לוגיסטיים, משרדים ראשיים, אתרי ייצור, שטחי מסחר, וכו'. ההשקעות מתבצעות בשתי אסטרטגיות השקעה עיקריות: הראשונה, Sale-Leaseback, המתמקדת ברכישת נכסי נדל"ן מחברות והשכרתם בחזרה לאותן חברות בחוזה לטווח ארוך (15-25 שנים). השנייה, Build to Suit, במסגרתה מממנת הקרן הקמה של נכסים במקביל להתקשרות עם שוכר לטווח ארוך. חוזי השכירות של הקבוצה כוללים מנגנון של הצמדה למדד או עלייה חוזית שנתית בשכ״ד והחוזים הינם מסוג NNN, כך שהקרן לא חשופה להוצאות הנלוות לנכסי הנדל"ן.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית LCN Capital Partners:
LCN European Fund IVLCN North American Fund II – LCN European Fund III

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
LCN North American Fund IV | LCN Capital Partners

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.