Invesco Global Real Estate Fund (GREF) | קבוצת Invesco

קרן נדל"ן | אוגוסט 2022

רקע כללי: Invesco Global Real Estate Fund (GREF) הוקמה בפברואר 2019 בלוקסמבורג על ידי  Invesco Real Estate, אשר מנהלת נכסים בשווי של כ-31 מיליארד דולר. הקרן הינה חלק מקבוצת Invesco שהינה חברה ציבורית לניהול השקעות המציעה מגוון אפיקי השקעה. הקרן פועלת כאגד קרנות נדל"ן (Fund of Funds) אשר מספקת נזילות יומית ומשקיעה בקרנות של Invesco Real Estate, הפועלות באזורים גיאוגרפיים שונים בעולם (ארה"ב, אירופה ואסיה) לפי אותה אסטרטגיית השקעה.
אסטרטגיה: הקרן, באמצעות קרנות הפורטפוליו, מתמקדת ברכישה של נכסי נדל"ן מיוצבים (Core Real Estate) בארה"ב, אירופה ואסיה. נכסי הנדל"ן הם לרוב נדל"ן מניב במיקומים אטרקטיביים, עם אחוזי תפוסה גבוהים, אשר מושכרים לתקופות ארוכות ומטרתם ייצור תשואה שוטפת לקרן. בנוסף, הקרן משקיעה כ- 30% מהכספים בקרן שמשקיעה ברכיב נזיל של ני"ע סחירים בתחום הנדל"ן (ריט, חברות נדל"ן) לצורך מתן אפשרות נזילות יומית למשקיעים.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Invesco Global Real Estate Fund (GREF) | קבוצת Invesco

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.