לידר הון פרטי | HarbourVest Dover Street XI – Leader Feeder

קרן Secondary |
מאי 2023

רקע כללי:
Dover Street XI הינה שותפות מוגבלת הרשומה במדינת דלאוור בארה"ב, השותפות הוקמה ע"י HarbourVest Partners והחלה לפעול באוגוסט 2022. HarbourVest Partners פועלת משנת 1982 ומנהלת מגוון רחב של קרנות. Dover Street XI הינה הקרן הדגל ה- 11 של החברה בהשקעות Secondary והיא צפויה לפעול באסטרטגיה דומה לקודמותיה. יעד הגיוס של הקרן עומד על 12 מיליארד דולר, עם תקרה של 13.5 מיליארד דולר. הפידר מוקם ומנוהל ע"י לידר הון פרטי (Leader Private Capital) מקבוצת לידר שוקי הון (Leader Capital Markets) אשר מתמחה בגיוס הון עבור קרנות השקעה פרטיות, עסקאות ישירות, וניהול מערך שותפויות השקעה (Feeder Funds) עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים עתירי הון, והינה הנציגה הרשמית והבלעדיות של קרן HarbourVest Dover Street XI – Leader Feeder בישראל.

אסטרטגיה:
הקרן תשקיע בזכויות של קרנות השקעה פרטיות ברחבי העולם, באמצעות רכישות בשוק המשני (secondary market) – בין אם ביוזמת מנהל ההשקעה (GP- Led Transactions) או בין אם ביוזמת משקיע (LP-Led Transaction). תמהיל ההשקעות יבוצע תוך פיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי, גיוון בשנות בציר, במנהלי קרנות ובאסטרטגיות. הקרן פועלת כחלק מקבוצת HarbourVest Partners וממנפת את משאבי הקבוצה ויתרונותיה לאיתור, ייזום, ביצוע ומעקב אחר השקעות.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.