לידר הון פרטי | HarbourVest Co-Investment Fund VI – Leader Feeder

קרן Private Equity | דצמבר 2022

רקע כללי:
HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI (או HCF6) החלה לפעול בשנת 2021 והינה שותפות מוגבלת הרשומה במדינת דלאוור בארה"ב. הקרן הוקמה ע"י HarbourVest Partners הפועלת משנת 1982 ומנהלת מגוון רחב של קרנות בשווי מצטבר, נכון לספטמבר 2022, של מעל 100 מיליארד דולר. הקרן הינה בהיקף של מעל 4 מיליארד דולר, והיא הקרן השישית של החברה להשקעות co-invest הפועלת באותה אסטרטגיית co-invest בדומה לקודמותיה. הפידר מוקם ומנוהל ע"י לידר הון פרטי (Leader Private Capital) מקבוצת לידר שוקי הון (Leader Capital Markets) אשר מתמחה בגיוס הון עבור קרנות השקעה פרטיות, עסקאות ישירות, וניהול מערך שותפויות השקעה (Feeder Funds) עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים עתירי הון, והינה הנציגה הרשמית והבלעדיות של קרן HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI – Leader Feeder בישראל.

אסטרטגיה:
הקרן מבצעת השקעה ישירה משותפת- Direct Co- Investment בעיקר בחברות קטנות עד בינוניות (שווי שוק של 1-3 מיליארד דולר), והיא מתכננת להשקיע בכ 60 חברות שונות בסקטורים מגוונים ובפריסה גלובלית. ההשקעה מתבצעת לצד שותפים כלליים אחרים, בעלי מומחיות בתעשייה הרלוונטית וניסיון קודם בהשקעות בתחומים הרלוונטיים. הקרן שואפת להשיג את תשואת היעד שלה דרך הצמחת חברות המטרה, הגדלת הכנסות החברות, יישום שיפורים תפעוליים ושיפור היעילות.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית לידר הון פרטי

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
לידר הון פרטי | HarbourVest Co-Investment Fund VI – Leader Feeder

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.