Electra Capital PM Debt Fund | אלקטרה נדל"ן

קרן אשראי | פברואר 2021

רקע כללי: קרן חוב מבית אלקטרה נדל״ן (חברה ציבורית), הוקמה בדצמבר 2019 ומיועדת למשקיעים מוסדיים ופרטיים כשירים בלבד. אלקטרה נדל"ן הינה קרן חוב למולטי פמילי, המנהלת 34 אלף יח' בשווי כולל של כ-5 מיליארד דולר בארה"ב, לאחר 3 קרנות אקוויטי מולטי פמילי של אלקטרה נדל"ן.
אסטרטגיה: הקרן מעניקה הלוואות לצורך השלמת הון לעסקאות נדל״ן מסוג מולטי-פמילי בדרום-מזרח ארה״ב, בדגש על הלוואות Mezzanine והלוואות Preferred Equity. הרציונל הינו מתן הלוואות רק בתחום בו לאלקטרה מומחיות- נכסי מולטי פמילי בדרום מזרח ארה"ב. ההלוואות יינתנו לנכסים מניבים בלבד (ללא הלוואות בניה) לתקופות של 3-5 שנים. המטרה- לנצל יתרונות יחסיים של אלקטרה: היכרות עמוקה עם הפעילות, יכולות ניתוח והערכת סיכונים ברמה גבוהה, וכן יכולת השתלטות על הנכס (ניהול ובעלות) במקרה של אירוע דיפולט. הקרן מקבלת קופון שוטף והשלמת תשואה לקראת פרעון הלוואות בסוף חיי הקרן.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית אלקטרה נדל"ן:
Electra America Hospitality REITElectra America Multifamily Fund IV‎‎
IBI Pillar Single 2

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Electra Capital PM Debt Fund | אלקטרה נדל"ן

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.