ALTERNATIVE Securitization Fund
| Mikro Kapital Group

קרן אשראי |
יולי 2024

רקע כללי:

ALTERNATIVE Securitization Fund הוקמה בלוקסמבורג והחלה את פעילותה בשנת 2015, על ידי חברת Mikro Kapital Group S.A. החברה מנהלת מגוון של מוצרים ושירותים פיננסיים, המיועדים לאוכלוסיות מוחלשות באזורים מתפתחים. הקרן עוסקת בהנפקת סדרות של אגרות חוב המגובות על ידי פעילויות ההשקעה של מיקרו קפיטל. במסגרת הקרן מוצעות למשקיעים ארבע סדרות אג״ח לתקופות בין 11-48 חודשים, בשלושה מטבעות (EUR, USD, CHF) ועם קופון המשתנה בהתאם למטבע ולאורך ההשקעה.

 

אסטרטגיה:
ההון המגויס מאגרות החוב ישמש להענקת הלוואות לחברות הבנות של Mikro Kapital, הנמצאות במזרח אירופה ומזרח אסיה לצורך פעילותן המקומית. החברות הבנות משקיעות במיקרו-מימון לגופים הבאים: מימון בהיקפים קטנים ליזמים בודדים; מימון לארגונים זעירים, קטנים ובינוניים ומימון לחברות סטארט-אפ וליסינג (לרבות ליסינג מימוני ותפעולי). הקרן יכולה לבצע השקעות גם באמצעות שיתופי פעולה עם בנקים, תוכניות השקעות קולקטיביות, כלי איגוח, מוסדות מיקרו-פיננסיים, חברות ביטוח וחברות אשראי. החזרי ההלוואות מצד החברות, משמשים כמקור להחזרת התשלומים למשקיעי האג"ח.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
ALTERNATIVE Securitization Fund
| Mikro Kapital Group

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.