Pagaya Opportunity | פאגאיה אופרטוניטי, פאגאיה טכנולוגיות

קרן אשראי | אוגוסט 2020

רקע כללי: הקרן הינה אחת מ- 3 הקרנות של פאגאיה. הקרן התחילה את פעילותה בינואר 2018 ונכון לאוגוסט 2020 היא מנהלת נכסים בהיקף של כ- 170 מיליון דולר. הקרן מוחזקת ב- 100% על ידי Pagaya Investment US LLC – חברה בבעלות מלאה של פאגאיה טכנולוגיות בע״מ המנהלת נכסים בתחום האשראי הצרכני בהיקף של כ-2 מיליארד דולר. פאגאיה טכנולוגיות הינה חברת פינטק אשר פיתחה מודל חיתום אלגוריתמי לאשראי צרכני. 
אסטרטגיה:
מדיניות ההשקעות הינה השקעת כלל כספי הקרן בהלוואות וליהנות מהריבית השוטפת המתקבלת ולהחזיק בהן עד למועד פירעונן ו/או מכירתן, והשקעה מחדש של התמורות שיתקבלו מריבית, פירעון או ממכירת ההלוואות. הקרן משקיעה באשראי צרכני בארה"ב ומבצעת Cherry Picking לאשראי צרכני, בהתאם למודל החיתום הפנימי של הקרן שפותח ע"י פאגאיה טכנולוגיות.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית Pagaya:
Pagaya SmartResi Fund II,  Pagaya Auto Loans, Pagaya Meitav Dash

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Pagaya Opportunity | פאגאיה אופרטוניטי, פאגאיה טכנולוגיות

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.