ויולה קרן הון סיכון
ויולה צמיחה Viola Group III

קרן הון סיכון | אפריל 2019

רקע כללי:
Viola Growth III הינה שותפות מוגבלת הרשומה באיי קיימן. הקרן הוקמה בשנת 2018 והינה שלישית במספר. הראשונה החלה את פעילותה ב- 2008 והשנייה ב- 2015. הקרן פועלת בתוך קבוצת ויולה, העוסקת בניהול קרנות מאז שנת 2000. קבוצת ויולה מספקת את התשתית התפעולית הנדרשת, ומחזיקה כמחצית מחברת הניהול בקרן. נכון לאפריל 2020, קבוצת ויולה מנהלת נכסים בשווי כולל של כ- 3 מיליארד דולר והצוות המנהל של הקרן מונה 7 שותפים, בעלי ניסיון רב הן בתחומי ההשקעות ובנקאות השקעות, והן בתחומי הטכנולוגיה, הקמת חברות והצמחתן.
 
אסטרטגיה:
הקרן הינה קרן צמיחה, המתמקדת בהשקעות בחברות טכנולוגיות בשלב הצמיחה ומשקיעה בחברות ישראליות או עם קשר לישראל. הקרן מגדירה את מעורבותה בהשקעותיה כמיעוט אקטיבי עם לפחות מושב אחד בדירקטוריון. הקרן מעורבת באופן שוטף בהגדרת האסטרטגיה העסקית של החברות ובהוצאתה לפועל.
 
לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מקבוצת Viola:
ג'נריישן קפיטל

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית קבוצת ויולה

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
ויולה קרן הון סיכון
ויולה צמיחה Viola Group III

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.