40Broad Real Estate 2019 | קבוצת Aulder Capital השקעות אלטרנטיביות נדל"ן

קרן נדל"ן | מרץ 2021

רקע כללי: Broad Real Estate 2019 היא שותפות (LLC) הרשומה בדלוור ארה"ב, המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב למגורים מסוג Multi Family בצפון מזרח ארה"ב. הקרן הוקמה כחלק מפעילות ההשקעה של קבוצת Aulder Capital שפועלת משנת 2012, כאשר הקרן הנוכחית הינה קרן שלישית במתכונת זו, הקודמות השלימו גיוס ב- 2018 ו- 2016. מנהלי הקרן הם צבי חלמיש, מייקל זיטו ויונה במברג. בנוסף, בחברת Aulder Capital ישנם מעל ל- 100 עובדים, מרביתם עובדים בחברת ניהול הנכסים. הצוות שתפקידו לנהל את ההשקעות כולל כ- 10 אנשים.

אסטרטגיה: הקרן תשקיע בנכסי נדל"ן מניב למגורים, מסוג Multi Family בשוק ה- Middle Market, בצפון מזרח ארה"ב. אסטרטגיית ההשקעות של Aulder Capital מתבססת על איתור נכסים ברמת ניהול נמוכה, השבחתם ומכירתם. באמצעות החלפת חברת הניהול לחברת הניהול שבבעלות החברה וביצוע שיפורים בנכס ובאופן ניהולו. מטרת הקרן היא להשתתף בשיעור של כ- 20%-10% מסך הזכויות של נכסי נדל"ן ויתרת ההון ברכישה מתקבלת ממשקיעים חיצוניים המצטרפים לרכישה.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
40Broad Real Estate 2019 | קבוצת Aulder Capital השקעות אלטרנטיביות נדל"ן

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.